Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8106 a74c 420
Reposted fromtwice twice viaabsolem absolem
Reposted fromshakeme shakeme viaolalaa olalaa
3355 0321 420
Reposted fromronniie ronniie viacarameltea carameltea
0169 976e 420
Reposted fromhellhasnofury hellhasnofury viazprycaz zprycaz
2571 8eed 420
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viaruinyourday ruinyourday
3464 24d7 420
Reposted fromsimplesound simplesound
7845 d506 420
Reposted frommaruuda maruuda viaadalineye adalineye
- A spierdalaj.
- No ale wyrażaj się!
- Proszę spierdalać.
— kulturalnie
Reposted fromzenibyja zenibyja viaruinyourday ruinyourday
Mijała mnie już tyle razy. A ja za każdym razem błagałem w myślach "zatrzymaj się, nie mijajmy się już nigdy więcej".
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromatlantyda atlantyda viaruinyourday ruinyourday
7170 95e1 420
Reposted frommrs-cosmos mrs-cosmos viadiedrunk diedrunk
4988 721b 420
Mrożek
Reposted frominpassing inpassing viadiedrunk diedrunk
0717 777b 420
Reposted fromrol rol viadiedrunk diedrunk
0032 fb7e 420
Reposted fromsweet18 sweet18 viaadalineye adalineye
3757 3951 420
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho
7836 d600 420
Reposted fromNeutrum Neutrum viapiehus piehus
“Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.”
— Danuta Bieńkowska “Czy to jest kochanie?”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapiehus piehus
3715 3c08 420
If someone ever says you’re weird, say thank you.
— Ellen DeGeneres (via purplebuddhaproject)
Reposted fromwestwood westwood viamicomomicuando micomomicuando
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl